Lương y Đông dược Bảo Long:
Trần Đức Thanh

Trưởng khoa châm cứu Đông Dược Bảo Long.
Trường Châm Xuyên Huyệt (Xà Châm)

Chuyên môn Châm cứu – Cấy chỉ đông y

Chân dung lương y Trần Đức Thanh

Lương y Trần Đức Thanh khám bệnh cho Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu